zaloguj się lub załóż nowe konto

Polityka prywatności w Jolly Nolly

Jolly Nolly (dalej “Jolly”) to program edukacyjny, których właścicielem jest Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielkotyrnowskiej 35 30-001 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000049817 (dalej “WE”). Zapisy niniejszej Polityki prywatności dotyczą osób odwiedzających i użytkowników serwisu Jolly Nolly.

Korzystanie z tej strony internetowej (www.jollynolly.pl) (zwanej dalej “Stroną” lub „Serwisem”) oznacza zapoznanie się z poniższą Polityką.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

WE dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest Wydawnictwo Edukacyjne sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielkotyrnowskiej 35 30-001 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000049817 (dalej jako: „Administrator”).

Dane osobowe użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania Serwisu, obsługi reklamacji, jak również w celu dokonywania przez Użytkowników zgłoszeń on-line, a także w celach statystycznych (anonimowych). Dodatkowo Administrator przetwarza dane Użytkownika do analizy, konserwacji, zabezpieczenia i optymalizacji Jolly Nolly.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji celów określonych powyżej.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania dotyczące sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi przez WE można w każdej chwili przesłać na adres hello(malpa)jollynolly(kropka)pl

Podczas przetwarzania danych osobowych, WE stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki), aby zapobiec nieograniczonemu dostępowi, zmianom, ujawnianiu lub utracie danych osobowych.

Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

Zarejestrowane konto

Aby korzystać z usług Strony, Użytkownik winien założyć konto w serwisie. Z Serwisu mogą korzystać osoby małoletnie – wówczas wszelkich zgód, w tym na przetwarzanie danych osobowych, udzielają rodzice małoletniego, lub ich opiekunowie prawni. Wymagane są następujące dane: adres e-mail rodzica (opiekuna prawnego), imię dziecka, miejsce zamieszkania, szkoła lub przedszkole, klasa lub grupa.

Informacje generowane automatycznie

W celu zapewnienia optymalnego działania (np. aby prawidłowo wyświetlać strony i zabezpieczyć stronę internetową), Strona potrzebuje określonych informacji. Dlatego też Strona gromadzi automatycznie wygenerowane informacje o aktywności Użytkownika w Internecie podczas korzystania. Informacje te dotyczą adresu IP, rodzaju przeglądarki, systemu komputerowego, z którego Użytkownik korzysta, odwiedzanych podstron oraz “cookies”.

CZYM SĄ COOKIES?

Podczas korzystania ze Strony na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane cookies. Cookies to niewielkie (tekstowe) fragmenty informacji, które serwer wysyła do przeglądarki (np. Internet Explorer lub Firefox), tak by przeglądarka mogła ponownie przesłać te informacje do serwera podczas kolejnej wizyty. Cookies Jolly Nolly nie powodują uszkodzenia komputera ani danych znajdujących się w komputerze.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWA JOLLY NOLLY ORAZ W JAKIM CELU?

Jolly zamieszcza przede wszystkim pliki cookies o charakterze funkcjonalnym, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i świadczenia usług. Dzięki nim po zalogowaniu na stronie, Użytkownik nie musi logować na każdej podstronie na nowo.

Jolly umieszcza również pliki cookies, które pozostają na urządzeniach Użytkownika przez dłuższy czas. Są to tzw. „stałe cookies”, które służą do identyfikacji urządzeń przy następnej wizycie na danej stronie. Te cookies dają możliwość spersonalizowania serwisu tak, aby jak najlepiej odpowiadała wymaganiom Użytkowników. Ponieważ zostały już one określone i zapisane przez Użytkownika (np. w ustawieniach profilu), to przy kolejnej wizycie oszczędzają czas.

Pliki Cookies innych podmiotów

Poza cookies zamieszczanymi bezpośrednio przez Jolly na urządzeniach, umieszczane są także cookies innych podmiotów - Google Analytics. Jolly nie ma kontroli nad wykorzystywaniem takich plików, nie decyduje o nich, ani nie ma wpływu na to jak wykorzystywane są tak zebrane informacje przez inne. Jolly oferuje jedynie platformę umożliwiającą zamieszczanie takich plików. Jolly zwraca uwagę, że do wykorzystania zebranych danych mogą mieć zastosowanie szczegółowe warunki korzystania z usług takich innych podmiotów. Poniżej podajemy, jakie rodzaje plików cookies stron trzecich zamieszczane są poprzez Jolly.

Google Analytics

W celu zbierania statystyk internetowych na temat korzystania ze strony internetowej i wizyt na niej, Jolly wykorzystuje Google Analytics. Usługa ta zamieszcza na urządzeniach Użytkowników pliki cookies wykorzystywane do rejestracji danych dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony. Dane te są następnie analizowane przez firmę Google, a wyniki przekazywane nam. W ten sposób np. wiemy w jaki sposób Serwis jest wykorzystywany i jak możemy modyfikować świadczone usługi.

Firma Google może również udostępnić zebrane w ten sposób informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana ustawowo lub jeżeli inne podmioty przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google. Google nie może wykorzystywać tych informacji do innych celów niż świadczone przez siebie usługi.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Zgoda na umieszczanie i wykorzystywanie obu typów plików cookies może zawsze zostać przez Użytkownika cofnięta za pomocą ustawień przeglądarki. Wystarczy w tym celu zmienić odpowiednie ustawienia, tak aby przeglądarka nie akceptowała cookies lub poprzez usunięcie z niej wszystkich umieszczonych plików cookies. Należy sprawdzić funkcję pomocy przeglądarki, by dowiedzieć się szczegółowo, jak usunąć cookies.

Prosimy mieć na względzie, że po usunięciu plików cookies niektóre elementy Strony mogą nie działać lub mogą działać niepoprawnie.

Uwaga: wyłączenie lub usunięcie cookies jest skuteczne tylko na komputerze i w przeglądarce, w której tych czynności dokonano. Jeżeli Użytkownik korzysta z kilku komputerów lub przeglądarek, wymienione powyżej czynności należy powtórzyć na każdej z nich.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Serwery używane przez Google Analytics znajdują się poza terenem Unii Europejskiej. Zasady polityki prywatności tych krajów mogą różnić się od zasad panujących w UE. WE podjęło odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych poza kraje znajdujące się w Unii Europejskiej, na przykład do Stanów Zjednoczonych.

ZMIANY Z POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

WE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. WE zaleca regularne sprawdzanie tej Strony pod kątem wprowadzanych zmian. W przypadku wprowadzania zmian przez WE, zmiany te są ogłaszane na Stronie i/lub w przesyłanych do Użytkownika wiadomościach.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: hello(malpa)jollynolly(kropka)pl

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: hello(malpa)jollynolly(kropka)pl

Aktualizacja: 1.09.2017

Well done!

No! Try again