zaloguj się lub załóż nowe konto

Regulamin gier Jolly Nolly

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.jollynolly.pl (dalej jako: „Serwis”).

2. Usługodawcą Serwisu jest Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 30-001 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000049817 (dalej jako: „Usługodawca” lub „WE”).

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na bezpłatnych grach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Założeniem Usług jest wspomaganie edukacji przedszkolnej i szkolnej.

5. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania komputera lub urządzenia mobilnego z szerokością ekranu min. 500px. Sugerowane przeglądarki internetowe to Google Chrome, FireFox, IE, Safari w wersjach najnowszych na dzień aktualizacji regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

7. WE nie będzie przekazywać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej hello(malpa)jollynolly(kropka)pl

9. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

10. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

11. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

ŚWIADCZENIE USŁUG

12. WE udostępnia Usługi bez opłat.

13. WE rozpoczyna świadczenie Usług w momencie pomyślnie ukończonej rejestracji. Wraz z  ukończeniem rejestracji Użytkownik potwierdza prawidłowość wymienionych w niej danych.

14. WE dołoży wszelkich starań, by świadczyć Usługi w należytej jakości. Poza zaplanowanym (wynikającym z konserwacji) okresem niedostępności Usług, WE dąży do zapewnienia dostępności Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, jednak nie może zagwarantować, że Usługi będą działały bez przerwy lub bez błędów. Wszystkie Usługi świadczone są na bazie „de facto” (a więc między innymi tylko na tyle, na ile są dostępne, i bez gwarancji) i uważane są za zaakceptowane przez obie strony w chwili pierwszego ich dostarczenia lub udostępnienia przez WE. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

17. 9. Użytkownik zobowiązuje się zadbać, by informacje przekazane przez niego WE były poprawne i nie wprowadzały w błąd. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie informować WE o zmianie tych informacji.

18. Użytkownik jest odpowiedzialny za informacje udzielone WE, sposób korzystania z Usług oraz zapewnienie poufności dostępu do nich.

19. Informacji lub (innych) Usług udostępnionych przez WE Użytkownik nie może (w całości ani częściowo) wynajmować, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim.

20. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

21. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

22. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

POUFNOŚĆ

23. Wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika o charakterze handlowym, strategicznym, technicznym, lub inne informacje związane z FutureWhiz, Użytkownik będzie traktował jako poufne i nie będzie ich udostępniał osobom trzecim.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

24. We przysługują prawa własności intelektualnej do wszystkich elementów Usług, przez co rozumie się całość praw własności intelektualnej i funkcjonalności serwisu (Usługi). Użytkownik w toku korzystania z Usług nie nabywa żadnych praw.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25. W okresie korzystania przez Użytkownika z Usług WE gromadzi określone dane osobowe. Polityka prywatności WE, z którą może się zapoznać Użytkownik, określa szczegółowo, które dane osobowe Użytkownika podlegają gromadzeniu.

26. WE oferując Usługi korzysta z plików cookies. Polityka w sprawie plików cookies WE, z którą może się zapoznać Użytkownik, określa szczegółowo jakie pliki cookies są wykorzystywane przez Jolly Nolly.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

28. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

30. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

31. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Aktualizacja: 1.09.2017

Well done!

No! Try again